Ratapinniata in LSC? “Pepistrellu”

Torrant is polemicas de Pepi Corongiu, ex-digiridori de “s’Ufitziu pro sa Limba Sarda”, chistionendi inpitzus de sa Lei de s’imparamentu de su sardu me is scolas.

Lei ca bolit fai su Cunsilleri Regionali Paolo Zedda (Rossomori).

Custu su link: http://salimbasarda.net/politica-linguistica/zedda-c-desertum-fecerunt-e-pacem-appellaverunt-4/

Pepi, pruschetotu bolit fai su togu ponnendi unu titulu in latinu, sballiendi chi in latinu “e” iat a essi “et”. Ma lassaus perdi ca Pepi su copy paste no ddu fait beni, ddu eus giai biu me su “liburu” suu.

Insandus … cali est su problema suu?

Torrat a nai chi Paolo Zedda (e aterus,Blasco & C.) bolint fai duas linguas sardas. Una faula manna cumenti scieus totus. Su sardu est UNA lingua cun meda dialetus e totus funt circhendi arregulas po scriri in sardu e sa genti scrit giai in sardu.

Sa genti chi scrit in sardu pigat is gramaticas chi ant giai fatu: Lepori, LSU, Limba de Mesania, LSC, Arregulas e ateras piticheddas. Is arregulas de basi funt casi agualis de totu custas normas, cambiat sceti calincuna cosa, grafema o fueddus regionalis de Sardinnia.

Is “Arregulas” no funt sa norma de sa “lingua campidanesa”, funt unu standard po scriri su sardu meridionali. Is “Arregulas” funt abertas, podis imperai “femu/fia” – “stetiu/stau” po esempiu … e su lessicu est liberu, depis sceti sighiri is arregulas e andat beni po su sardu meridionali (su chi su populu tzerriat “campidanesu”).

Est unu pagu strollicu ca Pepi Corongiu no tenit perunu problema scriri de su “sardu meridionali” (definitzioni Wagner: “campidanesu” = “sardu meridionali”).

Insandus, Pepi bolit UNA LIMBA = UNA NORMA. Beni. Su problema est sceti, ca issu bolit pigai po totus su Pepiletu chi imperat in limba2.0. E nosu naraus ca custu no andat beni poita est atesu meda de su sardu meridionali.

Addirittura Pepi scrive:

“Lu naro ca custa gherra, de sa cale issu est su primu responsàbile, at fatu dannu mannu a sa càusa de sa limba e sighit a nde fàghere. E at fatu finas dannu a persones fatas a bisera e disfamiadas, petzi ca ant tentu su bisu de fàghere su sardu che a limba unitária e normale.”

Su problema imbecis est stetiu semperi Corongiu e is amigheddus suus chi ant bofiu imponni su sardu setentrionali a totus. Craru podeus sighiri a arrexonai chini est s’ou e chini est sa pudda.

e Pepi bolit sighiri a ddu fai, scriendi cussas cosas, perou sa paxi, Zedda & C. giai dda tenint, poita sa paxi si tzerriat: democratzia.

 

Annunci