Ciò che Sarvadore Serra non dice … e non sa

E torraus a sa chistioni de sa LSC… pigada un atera borta de Sarvadori Serra chi de linguistica no scit nudda e nimancu de su sardu meridionali.

http://salimbasarda.net/politica-linguistica/sas-peleas-de-sisifu-pro-sa-lsc/

“Peleas de Sisifu”? Ita bolit nai custa frasia?

Eja nci est genti ca no bolit sa LSC cumenti standard po totus… de candu est unu tema e po ita?

Ma mi potzu pregontai po ita esistit custa arrexonada de su 1983?

Ahhh, sa LSC no est “artifitziali”? Pigai is fueddus de s’italianu e strociri sa “lingua dell’amministrazione italiana” ponendi fueddus ca in sardu no esistint no est “artifitziali”?

No tengu perunu problema cun fueddus pigaus de ateras linguas, ma candu si pigat casi totu chentz’e arrespetai sa strutura, sa morfologia e sa logica de su sardu, cumenti ddu podeus tzerriai?

Sa LSC no est “logudoresa”? Eja, giai ddu eus cumprendiu ca su fueddu “logudoresu” no praxit… insandus, pigaus s’ateru ca bolit nai su propriu: “setentrionali-centrali”.

Calis funt is diversidadis aintru de su sardu setenrtionali-centrali e su sardu meridionali? Totus is diversidadis chi podeus agatai biendi sa grafia mia e cussa de Sarvadori. Is isoglossas de importu chi podit biri donnia sardu in su primu momentu: finalis in -i, in -us, sa X, arr-, is fueddus chi bolint bogai cumenti: acua, lingua, mancai siant prus “latinas” che “abba e limba.

Mediatzioni? Aundi? No apu mai biu unu articulu in limbasarda2.0 imperendi sa grafia meridionali. Ant bogau totu su chi est de importu po is sardus de basciu.

Custu ellu ca bolit nai “imponni” una grafia setentrionali a is sardus meridionalis. Sa mediatzioni dd’ant fatu Corraine e Corongiu (mediatzioni intru Orgosolo e Laconi).

Ma si podit sciri aundi sa LSC (o is ateras standardisaduras de cussus “espertus”) ant agiudau?

Ant sceti partzidu is sardus, poita genti innoranti ca no acetat su sardu meridionali (cuddu “no berus”) sighit a pesai un pseudo elite de sardus bonus (chi imperant sa LSC) e sardus malus (chi imperant ateru).

Oioioi … ma deu mi seu preguntendi finsas a candu issus bolint sighiri a nai scillorius?

Su chi si depit fai est un ateru atobiu po informai sa genti e po bogai is faulas de “Sos Barones de sa Limba”. Sa lingua sarda est de totus is sardus e donnia unu depit chistionai cumenti mellus podit.

E donnia unu depit inghitzai a scriri. Craru cun Àrregulas… ma no cun is arregulas de cuaturu pisitus auto tzerriendi-si is difensoris de su sardu.

Sa pedra de Sisifus? Issus ant getau una pedra in su 2006. Una pedra manna a is sardus meridionalis…

e imoi si spantant ca totu torrat …

 

Annunci