Sa Lacana

Mhhh….

apu ligiu in su blog de Bolognesu custu:

http://bolognesu.wordpress.com/2013/06/21/a-cosa-serve-un-istitutu-de-sa-limba-e-de-sa-curtura-sardas/

Su prus mannu problema de Bolognesu est chi issu fintzas a imoi no at cumprendiu chi “Sa Lacana” de “Logudoresu” e Campidanesu” no est una cosa linguistica. Issu, amarolla bollit fai biri a totus cantus chi custa lacana no esist diaderus… ok… ddu eus cumprendiu…

Perou issu at scadsciu ca custa no est una pregonta de linguistica, est una pregonta de sotziulinguistica… bolit nai chi nosu no podeus agatai “sa lacana” faendi fonologia.

Est una lacana chi est in sa conca de sa genti chi allegat su sardu… e custa cosa si depit arrespetai.

Su puntu 2) de Bolognesu est sintzillu meda. Tui depis pigai unu testu e preguntai una personi chi chistionat diaderus su sardu (no unu malu imparau), depis pregontai aundi s’agatat custa lacana… e as a torrai sempiri a is 6 puntus chi conosceus totus. sa -X-, sa -i- finali, sa -o- / -u- in s’acabu de unu fueddu, sas/sos e is, ddu/ dda e lu/la ecc….

No est stetiu Wagner o Blasco o Paulis o no ddu sciu… funt IS SARDUS chi narrant custa cosa.

Mamai mia, candu pigat unu liburu in logudoresu e unu in campidanesu ti at a nai a tie in duus minutus ita cauli est. Ita EST su sardu suu! Ma nci ses cun sa conca…?

No est de importu ita narrat sa “scentzia”!

Po acabai… “S’istiutu de sa Limba”, eja nci depit essi, perou depit essi prenu de genti chi bolit amellorai sa lingua “standard” e no po donnai prus siendas a is Baronis de sa Lingua sarda…

Bastat cun sa LSC (Limba Sarda Corraine, Corongiu, Canu)!

Nci bolit una cosa ca agradat a totus is sardus!!! Puru a mamai mia. Cumprendiu?

Annunci

9 thoughts on “Sa Lacana

 1. po mei nci depint essi duas istandard (logudoresu e campidanesu) dda pensu comenti a perdu perra e is atrus…in prus tocat a studiai e pigai in consideru sa storia de sa literatura sarda e sa poesia a bolu (mutetus, mutos, versadas etc..) chi no funti scritas ma is cantadoris anti giai scioberau duas variedadis linguistigas una po su log. e una po su camp. , in Sardigna no nci at essi mai una lingua sceti, is chi ddu bolint funti acapiaus a s’idea ca unu popolu po essi uniu depit tenni una lingua e duncas anti fatu standard po totus is sardus ca funti una cagada chene pensai nimancu a is tataresus e a is gadduresus (issus sardus funti? o nono?).

 2. jeo bi n’aio postu de istandard nessi nessi cantos sunt sos comunes de sa Sardigna chi chistionant in sardu. nessi non si bi briat nemos…ma… a una dimanna mi devites rispòndere: comente los diazes fàghere sos libros de iscola? unu pro cada bidda? unu in campidanesu (natzebilu a unu de aristanis chi faeddat che a unu de Santu Idu) e unu in logudoresu(natzebilu a unu de orosei chi faeddat che a unu patadesu)? Si s’arresonat seriamente non si podet negare chi bi cheret un istandard, e cale si siat istandard si seberet no at a acuntentare mai a nemos. proade in baronia cun sa LSC a bìdere si est gai fàtzile, ma a sa partijone bostra in cue est logudoresu… s’istandard no est ne sientìficu ne su chi cheret sa gente: est polìticu e mancari gai nos bisòngiat…ma datu chi bos agradat sa cuntierra… sighide gai

 3. tziu, alle tue domande ho già risposto i libri in campidanesu comune derivante da quello letterario (è già una omologazione) e libri in logudoresu comune tipo lsu…..più gallurese in gallura, sassarese a sassari e zone vicine, algherese ad alghero, tabarchino a Carloforte…non si può imporre una lingua unica per tutti i sardi perché non esiste! questa è la realtà, l’hanno già fatto con l’italiano seguendo il concetto di una lingua : un popolo…la sardegna è multilingue che ti piaccia o no! su certu ddu bolis tui a ponni unu sardu po totu is sardus mancai issus no ddu bolinti! as cumpre’?

 4. a duncas su campidanesu est istandard ca lu naras tue (e sa beridade no est chi ti dia pòdere leare a sa torta meda ca no lu connosco a fundu), e su logudoresu est istandard, ca lu naras tue su matessi? e tanno sos sinnos de mialinu pira ite diant èssere? logudoresu istandard, e no mi paret chi est LSU… no est chi lu chèrgio deo unu sardu pro totu, est una chistione de sarvaria de sa limba: su restu sunt issollorios. ti lu so narende unu campidanesu “comunu” non diat acuntentare a totu sos campidanesos, e gai matessi unu logudoresu “comunu”. ma damus cara:un istandard non devet acuntentare: un istandard (non so faeddende como de LSC, ma de su cuntzetu ideale de istandard) no at mai a pòdere acuntentare a totu. ti fatzo un esèmpiu: tue ti bufas duas birreddas e pro contu tuo ses sanu, ti firmant sos fìgios de sa bona mama, e ti ponent a survare tue ses a prus de 0.5 pro s’istandard de su machinàriu, a tivi sa patente ti la frichinant in cara, mancari tue penses chi sies sanu. ti piaghet cuss’istandard de sa machinedda??? NON PESSO e puru aguantas, e si no aguanatas est su matessi. non pensedas chi sa LSC IN cabu de sus siat fàtzile, b’at logos ue est unu casinu mannu, ma tocat de aguantare. as cumprè

 5. Salude. seu agradessia meda ca seis scriendi in su blog cosa mia 🙂

  Insandus, pensu chi nci siat unu preblema mannu. Una cosa chi sa majoridadi de is fueddantis de su “logudoresu o nuoresu” no ant cumprendiu, poita no conoscint su campidanesu. Nosu, no seus chistionendi de problemas de fonologia candu narraus de sa LSC. Craru chi calincunu pronuntziat su logudoresu de manera diversa ca no nci intrat nudda cun sa LSC e craru chi in su nuoresu tenint problemas cun sa LSC puru.

  Calincunu narrat: -tenzo- e LSC est -tengio-, in ateras biddas de su susu tenint rotacismus (-sor bator moros- imbecis de -sos bator moros-), cambiamentus de is liquidus (-saldu- imbecis de -sardu-), sa laterali fricativa in fueddus cumenti: -bertula- o -bustianu- (cumenti in Peifugas po esempiu), lenisatzionis (o no cumenti a Bitti -pakatu- imbecis de -pagadu-) e podeus sighiri diaici cun is diversidadis intru is dialetus de su cabu de susu e sa LSC.

  Perou candu chistioneus de su “logudoresu e nuoresu” no seus chstionendi de problemas de gramemis, cumenti ddos apu postu deu in d-unu ateru articuleddu (http://logga.me/ivomurgia/2012/12/21/la-verita-sulla-limba-sarda-comuna-lsc-alexandra-porcu/). Pensu chi funt semperi problemas de fonologia, o no? Su sardu no est su primu lingua mia, fortzis, no ddu sciu e calincunu mi podit nai se in logudoresu, is problemas cun sa LSC, funt in sa gramatica?!

  Bollu nai: su “gap linguisticu” tra campidanesu e LSC, ddu podeus agatai in is coniugatzionis de is verbus e pensu ca nci est una diferentzia manna ponendi a pare -feus- e -faghimus-, is infinitus de is verbus: -fagher- e -fai (ri)-, -dare- e -donnai-, sa prus cosa bella po mei, perou, est chi in LSC iat a essi: -lassamus- su presenti (lasciamo) imbecis in campidanesu -lassamus- est su passadu (lasciavamo)… a cambiai unu tempus verbali torrat… bho… is proteticas andant beni in logudoresu feti in LSC… “iscala, iscola, istandard”… perou no arr- cumenti in -arregula-, arrexoni (cumenti iat a essi… -rejone-?), depeus scriri -raighina- imbecis de -arrexini-?. Deu apu difatis tzerriau su blog miu diaci poita in cussus fueddus si podit biri su “gap”. Custas cosas funt sa proprias in totu su campidanesu. craru chi nosu teneus sonus diferentis. In su Sarrabus, sa /l/ e sa /n/ no si pronuntziat intru 2 vocalis -arrexi?i- (colpo di glottide)… ma custu no cambiat totu su fueddu o una parti de sa gramatica.

  Cussa est sa diferentzia tra LSC e logudoresu / nuoresu: funt problemas fonologicus
  e
  LSC e campidanesu: funt problemas de fonologia e gramatica.

  Perou su prus problema mannu est chi Diegu Corraine in su blog cosa sua est faendi puru sa standardisadura de fueddus, de su lessicu… giai dd’ant fatu unu pagu in sa LSC… is numeralis funt totu logudoresus…

  e potzu sighiri cun is ateras criticas… no mi praxit meda su “ultra political correctness”… eja, is tataresus e is gadduresus funt sardus, perou no chistionant dialetus sardus. Insandus no depint intrai in s’arrexonada de sa standardisadura de su sardu. Chi bolint si podint fai su standard chi cherrint issus o abarrant cun s’italianu o corsu.

  Is liburus de scola… lassa-mi pensai… giai dexi annus a oi, Maria Teresa Pinna Catte at pubricau tres liburus… “Su sardu gioghendi”, “Su sardu jocande” e mi parrit “Su sardu ghioghende” (mi ndi seu scadescia)…(log.nuor.e camp.) teneus fueddarius in nuoresu, logudoresu e campidanesu… si depit inghitzai de calincuna manera e candu s’inghitzat donnia mastru ddu depit fai cumenti podit e bolit. PEROU, Unu mastru no podit scriri (e custa est una frasia de Ivo Murgia, mi parrit): “Sos pitzinnos cherrent abba” e imparai custu a is pipius… e candu a domu torrant, s’ajaja narat: “Is piciocus bolint acua” (e mi parrit ca su verbu bolli, in sa LSC no ddu ant nimancu postu, sceti -cherrer-).

  Custus funt is problemas… e po torrai a su problema de Bolognesu, issu narat chi su logudoresu e su campidanesu (o is lacanas) esistint sceti in is concas de su populu sardu… e tenit arrexoni po sa “linguistica”… ma custu no est de importu. Est de importu ita pensat sa genti e ita est su “sapere linguistico / metalinguistico dei parlanti!” e custu est su matessi de annus e annus e annus… sa literadura sarda (is scridoris e cantadoris) ant sighidu cussas arregulas… o calincunu conoscit unu romanzu scritu in “Mesania”, no, ant semperi scioberau intru Log. o Camp. e donnia sardu ca aberit unu liburu apustis de duas frasias, ti podit nai aundi est custa “lacana” chi tziu Bolognesu est circhendi de annus meda.

  a si biri sanus

 6. emmo, totu justu totu beru. e chie lu negat? e so finas de acordu, mescas pro su chi pertocat su lèssicu chi devet èssere lìberu. ca a s’urtimada no amus naradu nudda de diferente. ma sa chistione restat: un istandard bi cheret pro bois o nono? una bia chi rispondides a custa pregunta podimus arresonare de cale diat èssere.

 7. Alexandra, deu dda pensu coment’a tui po-i custu su sardu no podit tenni unu standard sceti ma duas standard! chini a marolla o po fortza bolit unu standard sceti comenti scioberu politicu depis pensai ca is campidanesus funti duas bortas tanti is logudoresus e nugoresus, casteddu e sa citadi prus manna ect…duncas si pensant ca su sardu depit essi unu sceti, custu est su campidanesu! (ma la sardegna è sempre stata multilingue perchè dobbiamo perseguire la politica centralista sul modello italiano?)arricardu

 8. po nosu nci depint essi duus standard (o normas) de una lingua. no podeus scriri: fàgher e pronuntziai: fairi, no podeus scriri: passamus e pensai chi custu siat su “presenti”, candu po nosu est su “passadu” de unu tempus verbali. est diaici… est sempiri stetiu diaci… a sa fini, is dialetus sardus si ndi andant a unificai a sa sola… ma… no si podit circai amarolla de imponni UNU standard (LSC=Logudoresu) a totus. circant de fai custu e custu est un ingiustissia… iat a essi sa matessi cosa che imponni su campidanesu a is logudoresus… est sballiau su matessi 🙂

 9. iscusade su ritardu ma fiamus unu pagu impitzados custu tempus… cumprendo bene sas resones bostras: ca de una manera sunt sas resones de cada bidda. Su chi, e lu torro a nàrrere, no mi torrat est chi LSC = LOGUDORESU. a banda chi pròpiu a livellu linguìsticu dae sas variedades “NUGORESAS” (chi bois ponides in su LOGUDORESU) est totu a diferente (si vostè intrat a nùgoro agatat in s’intrada su cartellu curregidu dae bene bènnidos a bene bennios, e in bitzi imbetzes b’est benènnitos, si pennides a baronia b’est bene vènnitos, e in sarule narant bene vennios); ma si de LOGUDORESU cherimus faeddare, a pàrrere bostru in logudoro narant chi sa LSC est logudoresu? istade seguros chi nono. Sa percezione de sa gente est diferente dae bidda in bidda, e custa LSC no acuntentat a nemos: devet èssere chi comente istandard est bonu. In sa chistione de su lèssicu so de acordu cun bois, ma b’at de nàrrere una cosa: su lessicu lu faghet chie impitat sa limba, non potzo èssere deo a meridionalizzare sa LSC, ma ca no nde so a tretu: e penso chi si bostè iscriet unu pipiu bolet aba, andat bene in LSC, ca gai ses tzedende acua, ma ses leende GENTE…
  A fine de contu, ognunu s’at a istare cun s’idea sua, ca forsis est giustu chi siat gai, ma ispero chi comente sos pensamentos bostros ant fatu meledare a mimmi, finas sos meos pongiant a bois àteros a pensare.
  saludos

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

w

Connessione a %s...